EXECUTIVE COMMITEE

A/A
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NAME
Exarchos Panagiotis

Maragagis George
Sakkas Michalis
Vogli Stella
Dimitriadou Efi
Leontidis Charalampos
Tsamasirou Eleni
Tsouplakis Socrates
Manousou Chrysa
Makridis Andreas
Siontoros Dimitris
Katsilieris Theodoros
Bikakis Epameinondas
Griba Eleutheria
ATRIBUTE
Executive Committee President Secretary General FITCE Hellas
Secretary Executive Committee
Member of Board FITCE Hellas
Member of Board FITCE Hellas
Member of Delegation FITCE Hellas
Member of FITCE Hellas
Support Secretary Executive Committee
Member of FITCE Hellas
Member of Delegation FITCE Hellas
Member of FITCE Hellas
Member of FITCE Hellas
Member of FITCE Hellas
Member of FITCE Hellas
Ministry of Tourism
PHONE
6984613956

6974656439
6944442960
6983188184
6974910935
6972292255
6977981982
6977959108
6984135000
6973383868
6972234949
6942450644
6974974555
6977692174
E-MAIL
pexarchos@ote.gr

michalis.sakkas@gmail.com
michalis.sakkas@gmail.com
svogkli@ote.gr
edimitriad@c-ts.gr
cleontidis@c-ts.gr
etsamasir@c-ts.gr
stsouplakis@ote.gr
info@socialwebolution.com
amakridis@cosmote.gr
dsiontoros@hotmail.com
thkatsil@yahoo.gr
ebikakis@ote.gr
Elgriba@hotmail.com